Even voorstellen MR

mr

Net als elke school heeft ook de Garven een Medezeggenschapsraad (MR), dat is wettelijk vastgesteld. In de MR zitten ouders, Peter Loppersum en Wendy Onrust (voorzitter) en medewerkers van de school, Natasja Sjabbens en Lisanne Slangenberg. De leden worden gekozen. Henk Ebbers is geen lid maar in zijn functie van directeur, adviseur van de MR. Hij is daarmee een belangrijke bron van informatie en het eerste aanspreekpunt namens het scholenbestuur Marenland. De vergaderingen vinden plaats op school en mogen worden bijgewoond door belangstellenden, de vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s zullen op de website geplaatst worden. De notulen liggen ter inzage op school.

Tot de taken van de MR behoren het bevorderen van overleg en openheid in de school, het voeren van overleg met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur en informeren van de achterban. Elk onderwerp die de school aan gaat mag in de vergadering aan de orde komen. Om het werk goed te doen heeft de MR gevraagd en ongevraagd recht op informatie. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht om voorstellen aan het schoolbestuur te doen.

De MR buigt zich bijvoorbeeld regelmatig over schooljaarplannen, jaarverslagen en dergelijke. Het gaat om het beleid van de school, de uitvoering daarvan in de praktijk en overige algemene onderwerpen.

De MR is geen klachtenbureau, maar bij veel klachten kan de MR bezien of de klachten voortkomen uit onduidelijkheid, slecht of geen beleid. De MR kan dan een voorstel doen richting de directie om het beleid te verduidelijken of te ontwikkelen